Ochrana osobných údajov

O ochrane osobných údajov
Ochrana Vašich osobných údajov a privátnej sféry je pre Green Decor s.r.o a pre ich partnerov veľmi dôležitou úlohou. Získavanie a spracovanie údajov osobného charakteru – vhodných na identifikáciu – zodpovedá maďarským predpisom ochrany údajov (zákon LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a o zverejnení údajov verejného záujmu). Naša webová stránka môže obsahovať odkazy, ktoré Vás odkážu na webovú stránku poskytovateľa, u ktorého toto vyhlásenie neplatí. Nemáme možnosti na dodržanie pravidiel ochrany osobných údajov po Vašom presmerovaní.

Získavanie a spracovanie údajov
Počas návštevy našej webovej stránky náš webový server zaznamená a uloží nasledujúce údaje: IP adresu poskytovateľa internetových služieb, Webovú stránku, z ktorej nás navštevujete, Webové stránky, ktoré ste od nás navštívili a taktiež dátum a dobu návštevy. Vaše osobné údaje akými sú meno, adresa, korešpondenčná adresa, telefónne číslo, atď. budú zaznamenané iba vtedy, ak ste tieto údaje zadali pri registrácii alebo pri vyžiadaní cenovej ponuky.

Cieľ získavania a spracovania údajov
Počas vyplnenia hárku od Vás požadujeme údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na vytvorenie cenovej ponuky. Vaše údaje sú využívané v rámci našej vnútornej evidencie a presnosti našej cenovej ponuky.

Poskytnutie Vašich osobných údajov tretím osobám
Vaše údaje sú poskytnuté tretím osobám iba v prípade, ak je to potrebné a/alebo je uskutočnená objednávka (napríklad: reklama na našej stránke). Naši spolupracovníci, partneri a poskytovatelia majú voči nám povinnosti mlčanlivosti. Preposielanie údajov úradom sa môže vyskytnúť iba v rámci zákonných predpisov.

O informáciách našich ponúk a služieb
Neustále Vás chceme informovať o našej ponuke a tiež o ponuke našich partnerov, na čo využívame aj Vaše osobné údaje. V prípade, ak túto možnosť nevyužijete službu môžete vypovedať.

Zákon informovania
Máte právo byť oboznámený a dostávať o Vás zaznamenané údaje bezplatne a okamžite po podaní žiadosti. V prípade, ak sú zaznamenané údaje nesprávne na Vašu žiadosť ich opravíme.

Ochrana údajov, bezpečnosť údajov
Green Decor s.r.o vykonal potrebné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vami poskytnuté údaje ochránili pred stratou, zničením, manipuláciou a neoprávneným prístupom.

Využitie Cookies
Naša webová stránka obsahuje Cookies. Cookies sú súbory údajov textového formátu, ktoré sa prostredníctvom vyhľadávačov ukladajú na vlastný pevný disk. Ich obsah sa rozširuje na Vami navštevované a vyhľadávané webové stránky a inzeráty. Cookies však neobsahujú údaje osobného charakteru ako meno, adresa, emailová adresa, atď. Cookies využíva návštevník stránky, aby napríklad dostal oprávnenie na prehliadnutie informácií jednej stránky. Váš vyhľadávač si nevyžaduje špeciálne nastavenia na to, aby vedel na Váš počítač stiahnuť Cookies. V prípade základného nastavenia Váš vyhľadávač prijme Cookies a uloží ich na jednom zozname (napr. „dočasne stiahnuté internetové súbory“), keďže to nezahŕňa žiadne rizikové faktory. V prípade, ak si nežiadate, aby stránka Green Decor s.r.o a taktiež jeho zmluvne dohodnutí poskytovatelia a partneri využívali Cookies, inaktivujte ich prijímanie vo Vašom webovom vyhľadávači.

Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi Vášho webového vyhľadávača. V prípade, ak prijmete Cookies do 30 dni budú uložené na Vašom počítači, ak si ich nezmažete skôr. Upozorňujeme Vás, že naša webová stránka umiestni v záujme uspokojenia zákazníkov na Vašom počítači Cookies. Pri neskoršej návšteve má poskytovateľ správcu Cookies možnosť porovnať aktuálnu návštevu s predošlými, ale výlučne iba v prípade relevantného obsahu s obsahom stránky.

Teda, ak opustíte našu webovú stránku môžete nájsť naše inzeráty aj na iných stránkach. Cookies je užívateľ schopný vymazať z vlastného počítača, respektíve môže zakázať ich spracovanie vo svojom vyhľadávači.

Stránka Green Decor s.r.o zodpovedá za presné dodržiavanie vyššie uvedených bodov ochrany osobných údajov.