Zásady ochrany osobných údajov

Názov spoločnosti: Green Decor s.r.o.
Sídlo: Biskupa Királya 1097/2, 94505 Komárno, Slovenská republika
IČO: 47986352
IČ DPH: SK 2024165132
 
Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa týkajú spracovania osobných údajov užívateľov služieb spoločnosti Green Decor s.r.o. (ďalej ako: Prevádzkovateľ).
Užívateľ dotknutý spracovaním údajov vyjadruje svoj zámer využívať služby poskytované spoločnosťou Green Decor s.r.o . vyplnením formulára na webovej stránke www.green-decor.hu, www.green-decor.sk.
Pre využívanie služieb je nevyhnutné poskytnutie osobných údajov, cieľom ktorého je jednak povinnosť vyplývajúca zo zákona (napr. údaje potrebné na vystavenie faktúry), jednak uspokojivé plnenie služieb (napr. dodacie adresy potrebné na doručenie a prevzatie objednaného tovaru, udržiavanie kontaktov). 
V prípade, ak má Užívateľ akékoľvek ďalšie otázky nad rámec ustanovení týchto Zásad ochrany osobných údajov, resp. ktorákoľvek časť Zásad ochrany osobných údajov mu je nejasná a vyžaduje si podrobnejšie vysvetlenie, žiadame, aby ste sa spojili s našim kolegom, ktorý je zodpovedný za ochranu osobných údajov na nasledovnej e-mailovej adrese: prevádzkovatel@green-decor.sk
Na základe žiadosti Užívateľa v súlade s obsahom žiadosti poskytujeme podrobné informácie o spracovaných osobných údajoch, o cieľoch spracovania osobných údajov, právnom základe, dobe spracovania a činnostiach spojených so spracovaním osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ
 
Názov: Green Decor s.r.o.
Sídlo: Biskupa Királya 1097/2, 94505 Komárno, Slovensko
Telefónne číslo: +36 20 421 5667
E-mailová adresa info@green-decor.hu
Webová stránka: www.green-decor.hu, www.green-decor.sk
 
Užívateľ
 
Je každá osoba, ktorá na webovej stránke Prevádzkovateľa Green Decor s.r.o. v rámci on-line nakupovania vyplní zákaznícky formulár, tým pádom registráciou na stránke poskytne svoje osobné (ďalej ako: Užívateľ).
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov
 
Zaškrtnutím checkboxu (vyznačeného štvorca) Zásad ochrany osobných údajov, prijatím Zásad ochrany osobných údajov dávate svoj jednoznačný a výslovný súhlas k tomu, aby naša spoločnosť spracovávala Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, v súvislosti s elektronickým obchodovaním (webshop, on-line nákup).
Prijatím Zásad ochrany osobných údajov počas registrácie dávate svoj jednoznačný a výslovný súhlas k tomu, aby naša spoločnosť spracovávala Vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, v súvislosti s poskytovaním našich služieb a s cieľom udržiavania kontaktov. 
 
Spracovanie údajov na marketingové ciele
 
Spracovanie údajov na marketingové ciele (reklamy posielané elektronickou cestou vo forme e-mailov) vykonávame iba v tom prípade, ak s tým výslovne súhlasíte a zaregistrujete sa na odoberanie noviniek. 
V takomto prípade Vás bude môcť naša spoločnosť kontaktovať prostredníctvom e-mailov, SMS správ, propagačných newsletterov v súvislosti s novinkami týkajúcimi sa poskytovaných službách do tej doby, kým svoj súhlas neodvoláte. Avšak v žiadnom prípade Vám nebudeme posielať nevyžiadané reklamy a z odosielania noviniek (nových ponúk) sa môžete kedykoľvek bezplatne odhlásiť, čiže môžete zrušiť svoj súhlas so spracovaním údajov bez obmedzenia, a to poslaním oznámenia na adresu Poskytovateľa.  V takomto prípade Poskytovateľ vymaže zo svojej evidencie všetky osobné údaje potrebné na odosielanie reklám a v budúcnosti Vám nebude posielať propagačné ponuky. V budúcnosti sa po odvolaní zákazu odosielania noviniek môžete opätovne prihlásiť na ich odoberanie. Čiže odhlásením sa z odoberania noviniek nebudete nijakým spôsobom znevýhodnený.
 
 
Princípy spracovania údajov
 
Spracovanie údajov spojené s poskytovaním služieb vykonáva Poskytovateľ v záujme ochrany osobných údajov a rešpektovania súkromia dotknutých osôb, v zmysle platných zákonov, obzvlášť 
- zákona CVIII.  roku 2001. o službách elektronického obchodu a niektorých otázkach týkajúcich sa služieb informačnej spoločnosti,
- zákona CXII. z roku 2011 o právach na informácie o sebaurčení a slobode informácií (Infotv.), ako aj
- Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov- GDPR) platného od 25.05.2018
- zákona XLVIII. z roku 2008 o základných podmienkach a obmedzeniach obchodnej reklamnej činnosti, a
- zákona CXIX. z roku 1995  o spracovaní údajov týkajúcich sa mena a adresy, ktoré slúžia na účely výskumu a priame obchodné účely.
 
Výrazy používané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov sa vykladajú v súlade výrazmi stanovenými v interpretačných ustanoveniach Infotv. a  GDPR.
Poskytovateľ spracováva výlučne tie údaje Užívateľa, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, v súlade s princípmi viazanými s cieľom ich použitia, a výlučne takým spôsobom, po takú dobu a na tie účely, s ktorými tieto Zásady ochrany osobných údajov oboznamujú, a ku ktorým dáva Užívateľ svojou registráciou výslovný súhlas.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade ak zmení svoj cieľ, princípy a/alebo prax týkajúce sa spracovania osobných údajov, bude o tom informovať všetky osoby dotknuté spracovaním osobných údajov, aby im boli vždy známe zásady a postupy spracovania údajov. Poskytovateľ sa zaväzuje, že tieto Zásady ochrany osobných údajov budú vždy odzrkadľovať reálne uplatňované zásady a skutočnú prax.
Ak by sme plánovali využívať osobné údaje spôsobom, ktorý sa líši od princípov a cieľov uverejnených pri zhromažďovaní údajov, budeme všetky dotknuté osoby informovať predchádzajúcim e-mailom a ponúkneme im možnosť, aby sa rozhodli, či aj v súlade s novými podmienkami poskytnú svoj súhlas k spracovaniu osobných údajov.
 
 
Bezpečnosť údajov
 
Poskytovateľ v záujme toho, aby ochranu osobných údajov zabezpečil počas celého obdobia spracovania osobných údajov, vykoná všetky potrebné technické a organizačné opatrenia. Poskytovateľ všetky úkony spojené so spracovaním osobných údajov naplánuje tak, aby v rámci aplikovania Infotv. a zákonov týkajúcich sa spracovania osobných údajov zabezpečil ochranu súkromnej sféry dotknutých osôb. Poskytovateľ a správca údajov zabezpečujú bezpečnosť osobných údajov, a vykonajú všetky také technické a organizačné opatrenia, a stanovia také pravidlá pre postup konania, ktoré sú potrebné na presadenie Infotv. a ostatných pravidiel ochrany údajov a zachovania mlčanlivosti. Poskytovateľ ochraňuje osobné údaje vhodnými opatreniami,   najmä s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu, pozmeňovaniu údajov, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo strate údajov, ako aj s cieľom zabrániť náhodnej strate údajov, ich poškodeniu a nedostupnosti údajov z dôvodu pozmenenia používaných technológií. Spracovanie údajov sa uskutočňuje prostredníctvom IT prostriedkov. Uloženie údajov a ich  postúpenie (napríklad príslušným konajúcim orgánom) sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom splnomocneného správcu údajov, na základe záznamu o prenose údajov. Zriadená regulácia dokumentuje každú činnosť s možnosťou spätného vyhľadávania.
 
 
 
Účel spracovania osobných údajov
 
-   sčasti plnenie si zákonných povinností (napríklad ustanovení Zákona o účtovníctve č. C. z roku 2000),
-   na druhej strane uspokojivé plnenie služieb, prípadne dodanie objednaného tovaru, ako aj
  • v súvislosti so spracovaním marketingových údajov zasielanie elektronických noviniek obsahujúcich aj odkazy na obchodné reklamy (e-maily obsahujúce reklamy) spojené s činnosťou a poskytovanými službami Poskytovateľa.
 
 
Pomenovanie spracovania údajov
 
Spracovanie osobných údajov, ktoré Užívateľ zadal s cieľom uskutočnenia on-line nákupu na webových stránkach www.green-decor.hu, www.green-decor.sk vyplnením elektronického formulára sa uskutočňuje v elektronickom systéme spoločnosti Green Decor s.r.o. , v záujme plnenia objednaných služieb.
V prípade, ak sa platba uskutočňuje on-line na našej stránke služieb, údaje potrebné k vykonaniu platby (napr. číslo kreditnej karty) obdrží peňažný ústav, ale tieto údaje my neukladáme, okrem údajov, ktoré sú potrebné na kontrolu došlých platieb (meno platcu a zaplatená suma). Rovnako pri platbe prevodom na bankový účet, kedy číslo účtu a názov majiteľa účtu, z ktorého sa uskutočňuje platba ukladá peňažný ústav prijímajúci platbu, resp. za účelom identifikácie platby a zákonných povinností v rámci účtovníctva ich ukladá aj Poskytovateľ vo vyššie uvedených medziach.
Ďalšie spracovanie údajov sa uskutočňuje v prípade prihlásenia sa na odoberanie elektronických noviniek, uložením e-mailovej adresy do systému elektronickej pošty, s cieľom odosielania e-mailov obsahujúcich reklamu.
 
Právny základ spracovania údajov
 
Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje po vykonaní registrácie na webových stránkach www.green-decor.hu, www.green-decor.sk s cieľom uskutočnenia on-line nákupu, po Vašom výslovnom a dobrovoľnom súhlase. Okrem plnenia služieb po doručení a prevzatí uchovávame a spracovávame poskytnuté osobné údaje kvôli plneniu si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov. Vaše údaje, s výnimkou plnenia si povinností stanovených zákonom, neposkytujeme tretím osobám.
V prípade, ak ste sa zaregistrovali na odoberanie noviniek, Vašu e-mailovú adresu poskytnutú na marketingové účely zaškrtnutím checkboxu (vyznačeného štvorca) budeme spracovávať na základe Vášho dobrovoľného súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.
V prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu, považuje sa to za Váš výslovný a dobrovoľný súhlas ohľadom spracovania údajov uvedených v e-maily.
„Lajkovanie“ stránok Green Decor s.r.o. na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, a pod.),  sledovanie stránok, sa považuje tiež za výslovný a dobrovoľný súhlas Užívateľa. O zdrojoch údajov, spracovaní, resp. spôsoboch poskytovania údajov a právnom základe sa môže Užívateľ informovať na stránke príslušnej sociálnej siete. Spracovanie informácií sa uskutočňuje na stránkach sociálnych sietí, preto sa na dobu a spôsob spracovania údajov, resp. na možnosti modifikácie a vymazania údajov vzťahuje regulácia príslušnej stránky.
 
 
Rozsah poskytnutých a spravovaných údajov
 
meno
obchodný názov
adresa
sídlo
daňové číslo
e-mailová adresa
telefónne číslo
iné:
 
Informujeme Vás, že v každom prípade, kedy si od Vás vyžiadame osobný údaj sa môžete slobodne rozhodnúť o tom, či nám poskytnete požadovanú informáciu. Musíme však poznamenať, že v prípade ak niekto odmietne poskytnutie požadovaného údaju, môže sa stať, že nebude môcť využiť danú službu v plnej miere (napríklad dodacia adresa je nevyhnutná pre doručenie zásielky).
Za správnosť, presnosť, autentickosť osobných a iných údajov znáša zodpovednosť výlučne Užívateľ. 
 
Zdroj údajov
 
Údaje získané bezprostredne od Užívateľa, poskytnuté Užívateľom počas registrácie, resp. počas využívania služieb na webovej stránke, sú dobrovoľne poskytnuté údaje.
 
Používanie cookies na stránke Poskytovateľa
 
V prípade ak by Poskytovateľ umiestnil na počítači Užívateľa súbory cookies, a následne by ich priamo alebo nepriamo využíval na umiestnenie cielených reklám na internetových stránkach používaných Užívateľom, napríklad na stránkach sociálnych sietí, Poskytovateľ je povinný o tom zvlášť oboznámiť  Užívateľa v informáciách o cookies. Väčšina internetových prehliadačov je nastavená tak, aby cookies prijali. Užívateľ si môže nastavenia zmeniť tak, že cookies zablokuje, resp. si môže vyžiadať upozornenie v každom prípade, kedy sa na používanom zariadení nastavia cookies. Je známych mnoho spôsobov spracovania cookies. Prosím pozrite si informácie o vašom internetovom prehliadači alebo help stránku, ak sa chcete dozvedieť viac o nastaveniach prehliadačov a ich modifikáciách. Súbory cookies väčšinou obsahujú názvy stránok, z ktorých pochádzajú, životnosť cookies (po akú dlhú dobu zostávajú na zariadení návštevníka stránky) a ich hodnotu, čo je väčšinou náhodne vygenerované číslo. Súbory cookies sa využívame na to, aby sme v budúcnosti mohli lepšie šiť na mieru elektronickú stránku Poskytovateľa, a aby bolo tým pádom používanie stránky pre Užívateľa jednoduchšie.
 
Doba spracovania údajov
 
- Poskytnuté osobné údaje ukladáme do tej doby, kým Užívateľ svoj súhlas so spracovaním údajov neodvolá.
- Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, vyššie spomínanými spôsobmi.
- V prípade ak sa zrealizuje aj nákup, Vaše údaje spojené s vystavovaním faktúr  uchovávame v záujme plnenia si zákonných povinností v súlade so Zákonom o účtovníctve č. C. z roku 2000 po dobu 8 rokov, odo dňa vystavenia poslednej faktúry.
- Poskytovateľ všetky  údaje poskytnuté prostredníctvom e-mailov, odkazov, telefonicky, na Facebooku s menom a e-mailovou adresou Užívateľa, spolu s inými dobrovoľne poskytnutými osobnými údajmi vymaže najneskôr po uplynutí jedného roka po poskytnutí týchto údajov. 
 
Kto sa môže oboznámiť s poskytnutými osobnými údajmi?
 
S poskytnutými osobnými údajmi sa môže oboznámiť výlučne Poskytovateľ, ako aj kolega, ktorého náplň práce je spojená so spracovaním údajov, ktorý je v pracovnom právnom vzťahu s Poskytovateľom, napríklad správca systému, predajca, konateľ. Osobné údaje tretím osobám, s výnimkou povinnosti vyplývajúcej zo zákona, neposkytujeme. 
 
Postúpenie údajov
 
Poskytovateľ osobné údaje súvisiace s využitím poskytovaných služieb neodovzdá tretej osobe, avšak môže byť kontaktovaný príslušnými orgánmi ako súd, prokuratúra, vyšetrovací orgán, správny orgán, úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo na základe právnych predpisov kvôli poskytnutiu informácií, poskytnutiu a odovzdaniu údajov. Na základe kontaktovania týchto orgánov, s presným vymedzením cieľu a okruhu požadovaných údajov zo strany orgánu mu Poskytovateľ dá k dispozícii osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska realizácie cieľa.
 
Práva Užívateľa spojené so spracovaním údajov a opravné prostriedky
 
Svoje práva a opravné prostriedky opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov si môže Užívateľ uplatniť v prípade potvrdenia  svojej identity a potvrdenia svojho vzťahu k osobnému údaju. Čiže Poskytovateľ musí vedieť presne identifikovať Užívateľa kvôli tomu, aby sa zabránilo zneužitiu údajov, ako aj v záujme ochrany osobných údajov Užívateľa.
 
Právo na informovanosť
 
Užívateľ je oprávnený kedykoľvek žiadať informácie o spracovávaných údajoch, ktoré sa týkajú jeho osoby. Na základe žiadosti Užívateľa Poskytovateľ poskytne informácie o údajoch týkajúcich sa Užívateľa, o spracovávaných osobných údajoch, o cieľoch spracovávania osobných údajov, právnom základe, dobe spracovávania a právnom základe prípadného postúpenia osobných údajov, ako aj o adresátovi. Poskytovateľ je povinný v čo najkratšom čase od prijatia žiadosti, najneskôr však do 25 dní (v zmysle GDPR platného od 25. mája 2018 je to do jedného mesiaca), poskytnúť na základe žiadosti písomné informácie v zrozumiteľnej forme.
 
 
Oprava údajov, výmaz, obmedzenie (blokovanie)
 
Užívateľ je oprávnený kedykoľvek modifikovať alebo žiadať o vykonanie , opráv vo svojich osobných údajoch, ich vymazanie (s výnimkou povinného spracovania údajov) alebo blokovanie v kontaktoch Poskytovateľa.
Poskytovateľ vymaže všetky osobné údaje Užívateľa, ktoré spracováva v súvislosti s posielaním noviniek, ak je ich spracovávanie protizákonné; ak zanikol cieľ spracovávania údajov; alebo uplynula zákonom stanovená doba na uchovávanie údajov; ak to nariadil súd alebo Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; alebo ak je spracovávanie údajov neúplné alebo chybné- a tento stav nie je možné právne napraviť, s výnimkou ak výmaz zákon nevylučuje.
 
Oznamovacia povinnosť
 
 
Poskytovateľ je povinný informovať všetkých adresátov o všetkých takých opravách, výmazoch, alebo obmedzeniach v spracovávaní údajov, komu, alebo ktorým boli osobné údaje oznámené. Na základe žiadosti Užívateľa ho Poskytovateľ informuje o všetkých adresátoch. 
V prípade vzniku incidentu v ochrane osobných údajov s vysokým rizikovým faktorom je Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Užívateľa (a orgán dohľadu nad ochranou údajov do 72 hodín). Za incident v ochrane osobných údajov sa považuje také narušenie bezpečnosti, výsledkom ktorého môže byť zničenie, strata, pozmenenie, neoprávnené zverejnenie údajov alebo neoprávnený prístup k údajom.
 
Námietka voči spracovávaniu osobných údajov
 
Užívateľ môže podať námietku voči spracovávaniu osobných údajov,
 
a. ak je spracovávanie alebo prenos osobných údajov potrebný výlučne na splnenie zákonnej povinnosti Poskytovateľa alebo uplatňovanie si oprávnených záujmov Poskytovateľa, nadobúdateľa údajov alebo tretej strany (s výnimkou zákonného spracovávania údajov).
b. ak sa využívanie alebo prenos osobných údajov vykonáva na účely priameho získavania obchodu, na prieskum verejnej mienky alebo za účelom vedeckého výskumu, ako aj
c. vo všetkých ostatných prípadoch stanovených zákonom.
Ak Poskytovateľ určí opodstatnenosť námietky Užívateľa, ukončí spracovávanie jeho údajov a údaje zablokuje.
 
 
Nápravné opatrenia
 
Ak Užívateľ  usúdi, že pri spracovaní jeho osobných údajov nastalo porušenie zákona, so svojimi otázkami a  žiadosťou o nápravné opatrenia sa môže obrátiť na Poskytovateľa prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.
Okrem toho je oprávnený iniciovať vyšetrovanie Úradom  na ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje úradu sú nasledovné:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Telefonický kontakt na podateľňu úradu +421 2 32 31 32 14, na sekretariát úradu + 421 2 32 31 32 14
Prípadne sa môže obrátiť priamo na súd príslušný podľa jeho bydliska.